Бiографiя користувача

У 1997 рр. закінчив факультет державного будівництва та управління Юридичного інституту Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова.

В Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України з 1998 р.: 1998–2001 рр. – аспірант, з 2001 р. – молодший науковий співробітник, з 2003 р. – науковий співробітник, з 2006 р. – старший науковий співробітник, з 2016 – провідний науковий співробітник відділу конституційного права та місцевого самоврядування Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України.

У 2001 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 12.00.02 «Конституційне право» на тему «Функції територіальних громад як суб’єктів місцевого самоврядування в Україні».

У 2011 р. захистив докторську дисертацію за спеціальністю 12.00.02 «Конституційне право ; муніципальне право» на тему «Муніципальна влада в Україні: конституційно-правові проблеми організації та функціонування».

Вчене звання професора присвоєне у 2013 р.

Основні напрями наукової діяльності: конституційне та муніципальне право. В центрі наукових інтересів – проблеми теорії сучасного муніципалізму та муніципальної влади, конституційно-правовий статус територіальних громад, права людини у місцевому самоврядуванні та державному управлінні.

Автор понад 750 публікацій, у тому числі 3 індивідуальних монографій «Територіальна громада – основа місцевого самоврядування в Україні» (2001 р.), «Конституційно-правовий статус територіальних громад в Україні» (2003 р.), «Муніципальна влада в Україні: проблеми теорії та практики» (2010 р.) та розділів у низці колективних монографій, зокрема: «Державотворення і правотворення в Україні: досвід, проблеми, перспективи» (2001 р.); «Конституційно-правові форми безпосередньої демократії в Україні: проблеми теорії і практики» (2001 р.); «Органи державної влади України» (2001 р.); «Проблеми реалізації Конституції України: теорія і практика» (2003 р.); «Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики» (2003 р.); «Статут територіальної громади: проблеми теорії і практики» (2004 р.); «Порівняльне правознавство у системі юридичних наук: проблеми методології» (2006 р.), «Актуальні проблеми становлення та розвитку місцевого самоврядування в Україні» (2007 р.); «Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно-правове забезпечення реалізації та захисту» (2007 р.); «Принцип верховенства права: проблеми теорії та практики» (2008 р.); «Decentralization and local democracy in the world : first global report by United Cities and Local Governments, 2008» (2009 р.); «Правові акти місцевого самоврядування : нариси про юридичну природу» (2010 р.); «Джерела конституційного права України» (2010 р.); «Україна та європейська інтеграція: публічно-правові аспекти» (2010 р.); «Правове забезпечення державного суверенітету України (2011 р.); «Система органів виконавчої влади України: правові проблеми вдосконалення організації та діяльності» (2013 р.); «Правові основи розвитку сучасних політичних систем: досвід та перспективи» (2013 р.); «Проблеми теорії конституційного права України» (2013 р.); «Доктринальні засади розвитку держави та права: національні та міжнародні тенденції» (2014 р.); «Теоретичні проблеми розвитку конституційного законодавства України на сучасному етапі» (2014 р.); «Конституційний процес в Україні та світовий досвід конституціоналізму» (2014 р.); «Громадянське суспільство в Україні: сучасний стан, виклики, стратегія модернізації: У 2 т. Т. 1: Загальнотеоретичні та конституційно-правові аспекти розвитку громадянського суспільства в Україні» (2018); «Правове регулювання та економічні свободи і права» (2020 р.); «Місцеве самоврядування в Україні та зарубіжних державах: порівняльно-правові аспекти» (2020 р.); «Права людини в Україні та у зарубіжних країнах: проблеми теорії та нормативно-правової регламентації» (2020 р).

Автор одного індивідуального підручника «Муніципальне право України» (2008 р.) та співавтор низки колективних підручників та навчальних посібників, зокрема, «Муніципальне право зарубіжних країн» (Ч. 1, 2005 р.; Ч. 2, 2006 р.; Ч. 3, 2006 р.); «Розвиток міської громади: запровадження нових технологій муніципального управління» (2006 р.); «Адміністративне право України: Академічний курс» (Т. 1, 2004 р.; Т. 2, 2005 р.; Т. 1. – 2-ге вид., 2007 р., Т. 2. – 2-ге вид, 2009 р.); «Основи організації та діяльності органів самоорганізації населення» (Ч. 1., 2006 р.); «Муніципальне право України» (2006 р.; 2009 р.); «Курс конституционного права Украины» (Т. 1, 2008 р.; Т. 2, 2012 р.); «Конституційне право України. Академічний курс» (Т. 2, 2008 р.); «Муніципальне статутне право» (Ч. 1, 2008 р..); «Загальні засади місцевого самоврядування в Україні» (2010 р.); «Проблеми сучасної муніципалістики» (2012 р.); «Адміністративно-територіальний устрій країн Європейського Союзу» (2015 р.); «Проблеми сучасної конституціоналістики» (2015, 2018 р.).

Автор багатьох статей в «Юридичній енциклопедії», «Міжнародній поліцейській енциклопедії», «Великому енциклопедичному юридичному словнику», «Малій енциклопедії конституційного права».

У 2002–2004 рр. був стипендіатом Стипендії Президента України для молодих вчених. Лауреат щорічної премії Президента України для молодих вчених 2005 р. за роботу «Територіальна громада – основа місцевого самоврядування в Україні». У 2009 р. був відзначений Грамотою Верховної Ради України, а 2019 р. – Почесною грамотою Верховної Ради України.

Підготував 2 докторів та 11 кандидатів юридичних наук.