23 червня відбудеться конференція “Сучасний розвиток державотворення та правотворення в Україні: проблеми теорії та практики”

23 червня 2022 року на базі Маріупольського державного університету відбудеться Х Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний розвиток державотворення та правотворення в Україні: проблеми теорії та практики» (у заочному форматі).

Конференція присвячена актуальним проблемам теорії та практики державотворення та правотворення в України і розвитку національної правової системи.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

− актуальні проблеми галузей національного права:
теорія та практика застосування;
− сучасні проблеми міжнародного та
європейського права у світлі міждержавної інтеграції;
− актуальні проблеми публічного управління та
адміністрування.

Робочі мови конференції:
− українська;
− англійська.

Організаційний комітет конференції ставить перед собою такі задачі:

− обмін практичними і теоретичними напрацюваннями учасників конференції в сфері вивчення особливостей сучасного вітчизняного
законодавства;
− розробка напрямів адаптаційних процесів законодавчої бази України до вимог європейського права.

ВИМОГИ
до оформлення тез доповідей


− обсяг до 5 сторінок формату А4;
− поля по 2 см;
− шрифт Times New Roman, 12, міжрядковий
інтервал – 1,0; відступ – 1,0;
− сторінки не нумерувати.


Перший рядок – прізвище, ім’я, по батькові;
другий рядок – науковий ступінь, вчене звання (для здобувачів вищої освіти – курс, спеціальність);
третій рядок – посада та назва ЗВО; четвертий рядок – тема доповіді (прописними літерами, шрифт напівжирний, вирівняний по центру); в кінці тексту – література (посилання на літературу в тексті подаються за таким зразком: [7, с. 123], де 7 – номер джерела за списком, 123 – сторінка. Посилання на декілька джерел одночасно подаються таким чином: [1; 4; 8] або [2, с. 32; 9, с. 48; 11, с. 257].

Учаснику конференції необхідно врахувати наступне:
− організаційний комітет планує ВИДАТИ ЗБІРНИК ТЕЗ ДО ПОЧАТКУ КОНФЕРЕНЦІЇ в електронному форматі. Збірник тез буде розміщений
на офіційному сайті Маріупольського державного університету у розділі наука http://mdu.in.ua/index/materiali_konferencij/0-147 у
форматі PDF;
− пересилання збірника тез не передбачено;
− за науковий зміст і виклад матеріалу відповідальність несе автор та науковий керівник.

Організаційний внесок не передбачено.

Для участі у конференції необхідно надіслати до 20.06.2022 року на e-mail оргкомітету:
e-mail: conferens2020@ukr.net
сайт: www.mdu.in.ua
заявку на участь у конференції;
– тези українською чи англійською мовою.


Назва файлу повинна відповідати прізвищу та імені доповідача. Наприклад: Іванов_заявка, Іванов_тези.

Особи, які не мають наукового ступеня, подають завірену рецензію наукового керівника.

Матеріали, що не відповідають вищезгаданим вимогам та напрямкам конференції або з порушенням терміну подання, розглядатися та
публікуватися не будуть.

Читайте також
0 коментарiв
Для того, щоб залишати коментарi, необхiдно увiйти в профiль