Людська гідність як конституційна цінність

Органiзатор: Громадянський центр правових ініціатив
Дата проведення: 09/11/2020 - 11/11/2020
Мiсто: -
Адреса: онлайн-захід
Час початку: 09:00
Вартiсть: Безкоштовно
Номер телефону: -
Email: Dmytro.Melnyk@osce.org.
Сайт: https://www.osce.org/.../project-coordinator-in.../467568.

Відкритий онлайн тренінг з практичного та гендерного аспекту конституційної скарги

Організатор: Координатор проектів ОБСЄ в Україні

Тренінг має на меті поширення знань та підвищення обізнаності громадянського суспільства щодо доступу до конституційної скарги та гендерних аспектів конституційної юриспруденції. Він буде корисним представникам юридичних клінік та правозахисних НУО, які зможуть використовувати отримані знання для захисту прав членів уразливих груп шляхом використання конституційної скарги.

Під час тренінгу будуть розкриті такі теми:
Частина I. Людська гідність і гендерна рівність: конституційні метаморфози
 Гендер, гідність і конституція: витоки і значення в сучасному конституціоналізмі
 Конституційна юриспруденція людської гідності та гендерної рівності
 Національний і міжнародний правовий клімат для гендерної чутливості та протидії дискримінації
 Людська гідність і гендерна рівність в структурі юридичної аргументації
Частина IІ. Людська гідність як парадигма соціальних прав
 Людська гідність у систематиці конституційних цінностей: між мондіалізмом і релятивізмом, ієрархія і горизонтальна дія
 Людська гідність у фокусі: засади інтерпретації і юридичної аргументації
 Як писати конституційні скарги аби поважали людську гідність?
 Право на медичне забезпечення у фокусі людської гідності
 Концепції людської гідності: питання практичного застосування в аргументації конституційних скарг
 Концепт людської гідності в конституційній юриспруденції щодо соціальних прав
 Людська гідність і захист соціальних прав за посередництвом конституційної скарги: право на соціальний захист
 Людська гідність і захист соціальних прав за посередництвом конституційної скарги: право на достатній життєвий рівень

Сертифікати будуть вручені учасникам за умови відвідання ними 90% тренінгу.


Координатор проектів ОБСЄ в Україні підтримує різноманітність та інклюзивність, і, таким чином, заохочує зацікавлених кандидатів жінок та чоловіків з усіх національних, релігійних, етнічних та соціальних груп взяти участь у цьому тренінгу.


Як подати заявку
Для участі в тренінгу, просимо Вас зареєструватися за посиланням: https://forms.gle/g8C1q5j6Jue1aXjd6
Кінцевий термін подання заявок: 05 листопада 2020 року
Контактна інформація
У разі виникнення запитань просимо звертатися за електронною поштою: Dmytro.Melnyk@osce.org.
Ініціатива реалізується у рамках проекту «Підтримка захисту прав людини через покращення доступу до конституційної юстиції» Координатора проектів ОБСЄ в Україні за фінансової підтримки Уряду Федеративної Республіки Німеччина.
Цю інформацію також можна знайти на нашому сайті тут: https://www.osce.org/.../project-coordinator-in.../467568.

Human Dignity as a Constitutional Value. Open Online Training on Practical and Gender Aspect of Constitutional Complaint

When: 9 November 2020 (All day) - 11 November 2020 (All day)

Where: Online event

Organized by: OSCE Project Co-ordinator in Ukraine

The training aims at raising awareness of civil society about access to the constitutional complaint and gender issues in constitutional jurisprudence. It will also be useful for legal aid clinics and human rights NGOs, who can further use the knowledge gained to protect rights of members of vulnerable groups.

The training will cover the following topics:
Part I. Human dignity and gender equality: constitutional metamorphoses
 Gender, dignity and the constitution: origin and meaning in modern constitutionalism
 Constitutional jurisprudence of human dignity and gender equality
 National and international legal climate for gender sensitivity and anti-discrimination
 Human dignity and gender equality in the structure of legal argumentation
Part II. Human dignity as a paradigm of social rights
 Human dignity in the systematics of constitutional values: between mondialism and relativism, hierarchy and horizontal action
 Human dignity in focus: principles of interpretation and legal argumentation
 How to write constitutional complaints so that human dignity is respected?
 Health care rights in the focus of human dignity
 Human dignity concepts: issues of practical application in the argumentation of constitutional complaints
 The concept of human dignity in constitutional jurisprudence with regard to social rights
 Human dignity and protection of social rights via constitutional complaint mechanism: the right for social protection
 Human dignity and the protection of social rights via constitutional complaint mechanism: the right for an adequate standard of living

Training participants will obtain certificates in case they attend at least 90% of the training.

The OSCE Project Co-ordinator in Ukraine supports diversity and inclusiveness, and thus encourages interested women and men candidates from all national, religious, ethnic and social groups to participate in this training.


How to apply
To participate in the training, please register at the link: https://forms.gle/g8C1q5j6Jue1aXjd6
Deadline for applications: November 05, 2020
Contact information
Should you have any questions, please contact us at: Dmytro.Melnyk@osce.org.
The initiative is implemented within the OSCE Project Co-ordinator in Ukraine project "Support to Ukraine’s Human Rights Protection by Enhancing Accessibility of Constitutional Justice" with the financial support of the Government of the Federal Republic of Germany.
https://www.osce.org/project-coordinator-in-ukraine/467565ю

iншi заходи
0 коментарiв
Для того, щоб залишати коментарi, необхiдно увiйти в профiль