Проблеми сучасної конституціоналістики. Ви­пуск 4. Кон­сти­ту­цiй­не гу­ма­нi­та­р­не пра­во

На­вча­ль­ний по­сі­б­ник
За загальною ре­да­к­ці­єю А. Р. Кру­сян, до­к­то­ра юри­ди­ч­них на­ук, про­фе­со­ра, А. А. Єзе­ро­ва, ка­н­ди­да­та юри­ди­ч­них на­ук, до­це­н­та

Присвячено 20-річчю Національного університету
«Одеська юридична академія» та 170-річчю юридичної освіти в Одесі

На­вча­ль­ний по­сі­б­ник мі­с­тить те­ма­ти­ч­ний ма­те­рі­ал, який є не­тра­ди­цій­ним для на­вча­ль­но­го ку­р­су кон­сти­ту­цій­но­го пра­ва. Пе­ред­ба­ча­єть­ся, що ло­гі­ка змі­с­ту і роз­мі­щен­ня ма­те­рі­а­лу дасть на­у­ко­во-ос­ві­т­ній і прак­ти­ч­но-при­к­ла­д­ний по­штовх для роз­ви­т­ку кон­сти­ту­цій­но­го пра­ва та під­го­то­в­ки ві­т­чи­з­ня­них фа­хі­в­ців. У по­сібни­ку зроб­ле­на спро­ба ви­рі­шен­ня про­бле­ми но­вих знань, які не отри­ма­ли єди­но­го ро­зу­мін­ня в на­у­ці, осві­ті, прак­ти­ці, не ма­ють до­ста­т­ньо­го на­у­ко­во­го об­ґру­н­туван­ня, стру­к­ту­ри, мі­с­ця в на­вча­ль­но­му ку­р­сі.
У су­час­них умо­вах кон­сти­ту­цій­но­го роз­ви­т­ку Укра­ї­ни скла­да­ють­ся спри­ятли­ві об­ста­ви­ни що­до фо­р­му­ван­ня та ви­о­к­ре­м­лен­ня у си­с­те­мі ві­т­чи­з­ня­но­го консти­ту­цій­но­го пра­ва та­кої йо­го гу­ма­ні­та­р­ної скла­до­вої як кон­сти­ту­цій­не гу­манітар­не пра­во. Звід­си ва­ж­ли­вим є ство­рен­ня на­у­ко­во-пра­к­ти­ч­ної па­ра­ди­г­ми кон­сти­ту­цій­но­го гу­ма­ні­та­р­но­го пра­ва, що бу­де спри­я­ти фо­р­му­ван­ню та по­да­льшо­му роз­ви­т­ку гро­ма­дян­сь­ко­го су­с­пі­ль­с­т­ва та утве­р­джен­ню Укра­ї­ни як де­мократи­ч­ної дер­жа­ви, в якій лю­ди­на є най­ви­щою цін­ні­с­тю.
Ме­тою на­вча­ль­но­го по­сі­б­ни­ка є си­с­те­м­ний ви­клад та фо­р­му­лю­ван­ня ос­нов кон­це­п­ту­а­ль­ної па­ра­ди­г­ми кон­сти­ту­цій­но­го гу­ма­ні­та­р­но­го пра­ва.
Стру­к­ту­р­но по­сі­б­ник скла­да­єть­ся з роз­ді­лів, що ко­ре­с­по­н­ду­ють змі­с­ту
кон­сти­ту­цій­но­го гу­ма­ні­та­р­но­го пра­ва як ін­сти­ту­ту кон­сти­ту­цій­но­го пра­ва, складо­ви­ми яко­го є: кон­сти­ту­цій­но-пра­во­вий ста­тус су­б’єк­тів гу­ма­ні­та­р­но­го пра­ва — лю­ди­ни та гро­ма­дян­сь­ко­го су­с­пі­ль­с­т­ва (йо­го ін­сти­ту­тів); гро­ма­дян­сь­кі (пра­во­ві) ста­ни осо­би­с­то­с­ті (гро­ма­дян­с­т­во, іно­зем­с­т­во, без­гро­ма­дян­с­т­во, по­лі­гро­ма­дянство); си­с­те­ма за­без­пе­чен­ня та ме­ха­нізм за­хи­с­ту прав і сво­бод лю­ди­ни та громадя­ни­на.
Для сту­де­н­тів, ас­пі­ра­н­тів, ви­кла­да­чів юри­ди­ч­них на­вча­ль­них за­кла­дів.

Зміст
Пе­ред­мо­ва. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Роз­діл 1
КОН­СТИ­ТУ­ЦIЙ­НЕ ГУ­МА­НI­ТА­Р­НЕ ПРА­ВО:
КОН­ЦЕ­П­ТУ­А­ЛЬ­НА ПА­РА­ДИ­Г­МА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.1. Люд­сь­кий ви­мір пра­ва: до­к­т­ри­на­ль­на ре­т­ро­спе­к­ти­ва і су­час­на
по­ста­но­в­ка про­бле­ми. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.2. При­ро­да кон­сти­ту­цій­но­го гу­ма­ні­та­р­но­го пра­ва Укра­ї­ни:
кон­це­п­ту­а­ль­ний ас­пект. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
1.3. Гло­ба­лі­за­ція до­к­т­ри­ни і ста­н­да­р­тів прав і сво­бод лю­ди­ни. . . . . . . . . . . . . 37
1.4. Між­на­ро­д­ні ста­н­да­р­ти гу­ма­ні­та­р­но­го пра­ва. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
1.5. Кон­сти­ту­ція Укра­ї­ни як ба­зо­вий на­ці­о­на­ль­ний за­ко­но­да­в­чий
ін­стру­мент на­ці­о­на­ль­ної ім­п­ле­ме­н­та­ції між­на­ро­д­них
«пра­во­лю­дин­них» ста­н­да­р­тів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Роз­діл 2
ЛЮ­ДИ­НА ТА ПРА­ВО­ВЕ СТА­НО­ВИ­ЩЕ ОСО­БИ­С­ТО­С­ТI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
2.1. Лю­ди­на як фу­н­да­ме­н­та­ль­на ка­те­го­рія су­час­ної
кон­сти­ту­ці­о­на­лі­с­ти­ки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
2.2. Ду­а­ль­ність «лю­ди­на — гро­ма­дян­сь­ке су­с­пі­ль­с­т­во». . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
2.3. Но­р­ма­ти­в­ність Кон­сти­ту­ції і пра­ва лю­ди­ни. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
2.4. Зло­вжи­ван­ня су­б’єк­ти­в­ним кон­сти­ту­цій­ним пра­вом. . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Роз­діл 3
ГРО­МА­ДЯН­СЬ­КI СТА­НИ ОСО­БИ­С­ТО­С­ТI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
3.1. Iн­сти­тут гро­ма­дян­с­т­ва та під­дан­с­т­ва. Гро­ма­дян­с­т­во Укра­ї­ни. . . . . . . . . . 140
3.2. Пра­во­вий ста­тус іно­зе­м­ців та ос­но­в­ні пра­во­ві ре­жи­ми,
що на­да­ють­ся іно­зе­м­цям. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
3.3. Кон­сти­ту­цій­но-пра­во­вий ста­тус бі­же­н­ців, осіб, які по­тре­бу­ють
до­да­т­ко­во­го або тим­ча­со­во­го за­хи­с­ту, за­ко­р­дон­них укра­ї­н­ців,
ім­мі­г­ра­н­тів в Укра­ї­ні. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
3.4. Про­бле­ма по­лі­гро­ма­дян­с­т­ва. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
3.5. Транс­на­ці­о­на­лі­за­ція ін­сти­ту­ту гро­ма­дян­с­т­ва та осо­б­ли­ві ви­па­д­ки
по­лі­гро­ма­дян­с­т­ва. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Роз­діл 4
КА­ТА­ЛОГ ПРАВ, СВО­БОД ТА ОБО­В’Я­З­КIВ
ЛЮ­ДИ­НИ ТА ГРО­МА­ДЯ­НИ­НА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
4.1. По­нят­тя і си­с­те­ма кон­сти­ту­цій­них прав і сво­бод лю­ди­ни
та гро­ма­дя­ни­на в кон­текс­ті но­ві­т­ніх ре­а­лій су­с­пі­ль­но­го
і дер­жа­в­но­го роз­ви­т­ку. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
4.2. Iн­фо­р­ма­цій­ні пра­ва лю­ди­ни: умо­ви об­ме­жен­ня і ре­а­лі­за­ції. . . . . . . . . . . . 232
4.3. Біо­ло­гі­ч­ні пра­ва лю­ди­ни: від ан­ти­уто­пі­ч­них ви­то­ків, біо­ме­ди­ч­них
тех­но­ло­гі­ч­них до­ся­г­нень і ети­ч­них про­блем — до їх но­р­ма­ти­в­но­го
за­крі­п­лен­ня і пи­тань кла­си­фі­ка­ції. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
4.4. Пра­ва лю­ди­ни для осіб, що на­ле­жать до ЛГБТI-спі­ль­но­ти. . . . . . . . . . . . 269
4.5. Пра­ва жі­нок. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
4.6. Пра­ва ди­ти­ни. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
4.7. Про­бле­ма ко­ле­к­ти­в­них прав. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
4.8. Му­ні­ци­па­ль­ні пра­ва лю­ди­ни в умо­вах гло­ба­лі­за­ції. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
4.9. Кон­сти­ту­цій­ні обо­в’я­з­ки лю­ди­ни і гро­ма­дя­ни­на. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359
Роз­діл 5
КОН­СТИ­ТУ­ЦIЙ­НО-ПРА­ВО­ВИЙ МЕ­ХА­НIЗМ
ЗА­БЕЗ­ПЕ­ЧЕН­НЯ ТА ЗА­ХИ­С­ТУ ПРАВ I СВО­БОД
ЛЮ­ДИ­НИ I ГРО­МА­ДЯ­НИ­НА В УКРА­Ї­НI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381
5.1. По­нят­тя та зміст кон­сти­ту­цій­но-пра­во­во­го ме­ха­ні­з­му
за­без­пе­чен­ня та за­хи­с­ту прав і сво­бод лю­ди­ни і гро­ма­дя­ни­на. . . . . . . . . . 381
5.2. Ста­бі­ль­ність за­ко­но­дав­ст­ва як скла­до­ва вер­хо­вен­с­т­ва пра­ва
та за­по­бі­ж­ник по­ру­шень прав лю­ди­ни. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397
5.3. Єв­ро­пей­сь­кий ме­ха­нізм га­ра­н­ту­ван­ня та за­хи­с­ту прав лю­ди­ни. . . . . . . . . 415
5.4. За­хист прав і сво­бод лю­ди­ни та гро­ма­дя­ни­на Кон­сти­ту­цій­ним
Су­дом Укра­ї­ни. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438
5.5. За­хист прав і сво­бод лю­ди­ни і гро­ма­дя­ни­на су­до­ви­ми ор­га­на­ми. . . . . . . 456
5.6. Ом­бу­д­с­мен в ме­ха­ні­з­мі за­хи­с­ту прав і сво­бод лю­ди­ни
та гро­ма­дя­ни­на. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467
5.7. За­хист прав і сво­бод лю­ди­ни та гро­ма­дя­ни­на по­лі­ці­єю Укра­ї­ни. . . . . . . . 485
5.8. За­хист прав і сво­бод лю­ди­ни та гро­ма­дя­ни­на ад­во­ка­ту­рою Укра­ї­ни. . . . . 498
НА­ВЧА­ЛЬ­НА ПРО­ГРА­МА СПЕ­ЦI­А­ЛЬ­НО­ГО КУ­Р­СУ
«КО­Н­С­ТИ­ТУ­ЦIЙ­НЕ ГУ­МА­НI­ТА­Р­НЕ ПРА­ВО». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518
Ко­ле­к­тив ав­то­рів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522

Автор Колектив авторів, за загальною ре­да­к­ці­єю А. Р. Кру­сян, до­к­то­ра юри­ди­ч­них на­ук, про­фе­со­ра, А. А. Єзе­ро­ва, ка­н­ди­да­та юри­ди­ч­них на­ук, до­це­н­та
Рiк видання 2018
Мова українська
Кiлькiсть сторiнок 524
Кiлькiсть скачувань 6
Читайте також
0 коментарiв
Для того, щоб залишати коментарi, необхiдно увiйти в профiль