Проблеми сучасної конституціоналістики. Випуск 2 Конституційні перетворення в Україні

Навчальний посібник

За ред. М.П. Орзіха, доктора юридичних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України

На­вча­ль­ний по­сі­б­ник мі­с­тить те­ма­ти­ч­ний ма­те­рі­ал, який є не­тра­ди­ційним для на­вча­ль­но­го ку­р­су кон­сти­ту­цій­но­го пра­ва. Пе­ред­ба­ча­єть­ся, що ло­гі­ка змі­с­ту і роз­мі­щен­ня ма­те­рі­а­лу дасть на­у­ко­во-ос­ві­т­ній і прак­ти­ч­но-при­к­ла­дний по­штовх для роз­ви­т­ку кон­сти­ту­цій­но­го пра­ва та під­го­то­в­ки ві­т­чи­з­ня­них фа­хі­в­ців. У по­сі­б­ни­ку зроб­ле­на спро­ба ви­рі­шен­ня про­бле­ми но­вих знань, які не отри­ма­ли єди­но­го ро­зу­мін­ня в на­у­ці, осві­ті, прак­ти­ці, не ма­ють до­ста­т­ньо­го на­у­ко­во­го об­ґру­н­ту­ван­ня, стру­к­ту­ри, мі­с­ця в на­вча­ль­но­му ку­р­сі.
Пред­ста­в­ле­но ви­клад про­це­сів під­го­то­в­ки і при­йн­ят­тя Кон­сти­ту­ції Укра­їни 1996 р., кон­сти­ту­цій­но-про­е­к­т­них ро­біт і кон­сти­ту­цій­них пе­ре­тво­рень пі­с­ля при­йн­ят­тя Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни, зміст ос­но­в­них на­пря­мів кон­сти­ту­цій­ної моде­р­ні­за­ції на су­час­но­му ета­пі та її ін­сти­ту­цій­но-пра­во­во­го за­без­пе­чен­ня, а та­кож зроб­ле­на спро­ба ви­рі­шен­ня про­блем те­о­ре­ти­ко-ме­то­до­ло­гі­ч­но­го об­ґру­н­ту­вання ре­фо­р­му­ван­ня і мо­де­р­ні­за­ції, ви­зна­чен­ня впли­ву іно­зе­м­них пра­во­вих ін­ститу­тів на ві­т­чи­з­ня­ну кон­сти­ту­цій­ну прак­ти­ку, єв­ро­пей­сь­ко­го ви­мі­ру кон­сти­туцій­них пе­ре­тво­рень в Укра­ї­ні.
Для сту­де­н­тів, ас­пі­ра­н­тів, ви­кла­да­чів юри­ди­ч­них на­вча­ль­них за­кла­дів.

Зміст
Пе­ред­мо­ва. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Роз­дiл 1
ГНО­СЕ­О­ЛО­ГI­Ч­НI ВИ­ТО­КИ I ТЕ­О­РЕ­ТИ­КО-МЕ­ТО­ДО­ЛО­ГІ­Ч­НІ ОС­НО­ВИ
КОН­СТИ­ТУ­ЦІЙ­НИХ ПЕ­РЕ­ТВО­РЕНЬ В УКРА­Ї­НІ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.1. Ге­не­зис кон­сти­ту­цій­них ідей та ін­сти­ту­тів в Укра­ї­ні. . . . . . . . . . 7
1.2. Кон­сти­ту­цій­на ре­фо­р­ма і кон­сти­ту­цій­на мо­де­р­ні­за­ція:
ме­то­до­ло­гія ви­зна­чен­ня та спів­від­но­шен­ня. . . . . . . . . . . . . . . . . 31
1.3. До­к­т­ри­на­ль­ний су­про­від кон­сти­ту­цій­них пе­ре­тво­рень. . . . . . . . . 41
1.4. Кон­ф­лі­к­то­ло­гі­ч­на екс­пе­р­ти­за ак­тів кон­сти­ту­цій­но­го
за­ко­но­дав­ст­ва в кон­текс­ті кон­сти­ту­цій­них пе­ре­тво­рень. . . . . . . . 53
1.5. Єв­ро­пей­сь­кий ви­мір кон­сти­ту­цій­них пе­ре­тво­рень в Укра­ї­ні. . . . 64
Роз­дiл 2
ФО­Р­МУ­ВАН­НЯ НО­Р­МА­ТИ­В­НО-ПРА­ВО­ВОЇ МО­ДЕ­ЛI
КОН­СТИ­ТУ­ЦIЙ­НО­ГО ЛА­ДУ УКРА­Ї­НИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
2.1. Пе­ре­д­у­мо­ви фо­р­му­ван­ня но­р­ма­ти­в­но-пра­во­вої мо­де­лі
кон­сти­ту­цій­но­го ла­ду Укра­ї­ни. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
2.2. Про­ект но­вої Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
2.3. Аль­те­р­на­ти­в­ний про­ект Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни. . . . . . . . . . . . . . . . 94
2.4. Роль Кон­сти­ту­цій­но­го До­го­во­ру 1995 р. у про­це­сі під­го­то­в­ки
Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
2.5. При­йн­ят­тя Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни 1996 р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
2.6. Кон­сти­ту­цій­ні пе­ре­тво­рен­ня в умо­вах дії Кон­сти­ту­ції. . . . . . . . . 137
2.7. Все­ук­ра­їн­сь­кий ре­фе­ре­н­дум 2000 р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Роз­дiл 3
СУ­ЧАС­НИЙ ЕТАП КОН­СТИ­ТУ­ЦIЙ­НИХ ПЕ­РЕ­ТВО­РЕНЬ. . . . . . . . . . . . . . . . . 156
3.1. Пе­ре­д­у­мо­ви та про­це­ду­ри по­лі­тич­ної ре­фо­р­ми. . . . . . . . . . . . . . 156
3.2. Кон­сти­ту­цій­ні змі­ни 2004 р.: зміст і прак­ти­ка ре­а­лі­за­ції. . . . . . . 169
3.3. Ре­с­тарт кон­сти­ту­цій­ної ре­фо­р­ми. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
3.4. Змі­ни до Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни що­до про­ве­ден­ня чер­го­вих
ви­бо­рів ор­га­нів пу­б­лі­ч­ної вла­ди. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
3.5. Ор­га­ні­за­цій­ні за­хо­ди що­до по­да­ль­ших кон­сти­ту­цій­них
пе­ре­тво­рень. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
3.6. Єв­ро­пе­ї­за­ція кон­сти­ту­цій­но­го пра­ва Укра­ї­ни. . . . . . . . . . . . . . . 213
Роз­дiл 4
ФУ­Н­К­ЦI­О­НУ­ВАН­НЯ ПУ­Б­ЛI­Ч­НОЇ ВЛА­ДИ
В УМО­ВАХ КОН­СТИ­ТУ­ЦIЙ­НИХ ПЕ­РЕ­ТВО­РЕНЬ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
4.1. Су­час­ний па­р­ла­ме­н­та­ризм в Укра­ї­ні. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
4.2. Ево­лю­ція кон­сти­ту­цій­них ста­ту­сів Пре­зи­де­н­та Укра­ї­ни і Ка­бі­не­ту
Мі­ні­с­т­рів Укра­ї­ни в кон­текс­ті прин­ци­пу по­ді­лу вла­ди. . . . . . . . . 240
4.3. Пе­р­с­пе­к­ти­ви ре­фо­р­му­ван­ня ре­гі­о­на­ль­ної си­с­те­ми пу­б­лі­ч­ної
вла­ди. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
4.4. За­по­ча­т­ку­ван­ня су­час­ної су­до­во-пра­во­вої ре­фо­р­ми в Укра­ї­ні. . . 270
4.5. Кон­сти­ту­цій­но-пра­во­ве за­без­пе­чен­ня мі­с­це­во­го са­мо­вря­ду­ван­ня 279
Роз­діл 5
ОС­НО­В­НI НА­ПРЯ­МИ КОН­СТИ­ТУ­ЦIЙ­НОЇ МО­ДЕ­Р­НI­ЗА­ЦIЇ. . . . . . . . . . . . . . 289
5.1. Мо­де­р­ні­за­ція си­с­те­ми пу­б­лі­ч­ної вла­ди в Укра­ї­ні. . . . . . . . . . . . . 289
5.2. Кон­сти­ту­цій­ні пе­р­с­пе­к­ти­ви роз­ви­т­ку ін­сти­ту­тів гро­ма­дян­сь­ко­го
су­с­пі­ль­с­т­ва. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
5.3. Те­н­де­н­ції кон­сти­ту­цій­но-пра­во­во­го ре­гу­лю­ван­ня в сфе­рі прав
лю­ди­ни. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
5.4. Ди­на­мі­ка роз­ви­т­ку кон­сти­ту­цій­но-пра­во­во­го ін­сти­ту­ту
гро­ма­дян­с­т­ва в Укра­ї­ні. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
5.5. Пе­р­с­пе­к­ти­ви роз­ви­т­ку ви­бо­р­чо­го за­ко­но­дав­ст­ва. . . . . . . . . . . . . 352
5.6. Iн­но­ва­цій­на ре­ко­н­с­т­ру­к­ція кон­сти­ту­цій­ної мо­де­лі
ад­мі­ні­с­т­ра­ти­в­но-те­ри­то­рі­а­ль­ного уст­рою. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370
5.7. Су­час­ний стан та пе­р­с­пе­к­ти­ви роз­ви­т­ку ві­т­чи­з­ня­но­го
кон­сти­ту­цій­но-про­це­су­а­ль­но­го за­ко­но­дав­ст­ва. . . . . . . . . . . . . . . 385
НА­ВЧА­ЛЬ­НА ПРО­ГРА­МА СПЕ­ЦI­А­ЛЬ­НО­ГО КУ­Р­СУ
«КО­Н­С­ТИ­ТУ­ЦIЙ­НI ПЕ­РЕ­ТВО­РЕН­НЯ В УКРА­Ї­НI». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404
За­га­ль­нi ме­то­ди­ч­нi ре­ко­ме­н­да­цiї. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404
Те­ма­ти­ч­ний план. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407
Змiст на­вча­ль­ної про­гра­ми за те­ма­ми ле­к­цiй. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408
Пла­ни се­мi­нар­сь­ких за­нять. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412
Бiб­лiо­гра­фi­ч­ний спи­сок. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423

Автор Колектив авторів, за ред. М.П. Орзіха
Рiк видання 2012
Мова українська
Кiлькiсть сторiнок 440
Кiлькiсть скачувань 7
Читайте також
0 коментарiв
Для того, щоб залишати коментарi, необхiдно увiйти в профiль