Стандарти вручення документів у практиці європейських судів

Рішення Конституційного Суду Боснії і Герцеговини від 26.05.2022 у справі № U-16/21

Відповідно до оскаржуваної статті 75 Закону про дрібні правопорушення "Суд вручає рішення у справі дрібне правопорушення особисто чи по пошті правопорушнику та відповідному уповноваженому органу або потерпілій особі протягом трьох днів з дня його ухвалення. Якщо рішення надсилається поштою, то воно вважається врученим через 5 днів з дня надіслання".
Позиція Конституційного Суду:
"36. Оскаржувані положення статті 75 Закону дійсно передбачають юридичну фікцію (презумпцію), згідно з якою рішення суду вважається врученим «після спливу п’яти робочих днів з дня надіслання рішення поштою». У разі надіслання «через поштовий зв’язок» судове рішення обвинуваченому не вручається особисто (на руки - прим.). Навпаки, листоноша кладе судовий лист у поштову скриньку за адресою обвинуваченого. Презумпцією в цьому разі є те, що пошта протягом п’яти днів (рахуючи з дня відправлення листа судом) доставить лист до поштової скриньки обвинуваченого, а також те, що обвинувачений відкриє свою поштову скриньку (протягом зазначеного строку) і ознайомитися з листом.
37. Закон надає право обвинуваченому доводити, що йому не було вручено судове рішення.... Відповідні положення статті 93 Закону передбачають засіб правового захисту ... за якого обвинувачений може довести, що йому/їй не було вручено рішення або виклик на усне засідання, а також що неявка або невчасне вжиття заходів сталися з поважних причин. Беручи до уваги передбачений статтею 93 Закону засіб правового захисту, Конституційний Суд вважає, що правова презумпція про вручення, зазначена у статті 75 Закону, є фактично спростовною правовою презумпцією. Це пов’язано з тим, що обвинувачений може оскаржити факт вручення йому постанови про проступок."
.....
39. Тим не менше, якщо взяти до уваги часові обмеження, встановлені статтею 94 Закону, існує велике занепокоєння щодо того, чи можна засіб правового захисту, зазначений у статті 93 Закону, успішно використати в реальному житті. Без ефективного засобу правового захисту або без розумного шансу його ефективного використання юридична презумпція доставки (у порядку, передбаченому оскаржуваним положенням статті 75 Закону) більше не буде спростованою юридичною презумпцією. Це призведе до втрати права обвинуваченого на доступ до суду згідно зі статтею 6 Конвенції.
40. Відповідно до статті 94 Закону строк для внесення подання про поновлення права на оскарження рішення становить три місяці з дня його ухвалення ...
41. На основі інформації з попередніх справ, які були вирішені в апеляційному провадженні (за індивідуальними конституційними скаргами - прим.), Конституційний Суд зауважував, що обвинувачені особи, як правило, не встигали подавати такі заяви протягом трьох місяців. Це було пов’язано з тим, що протягом зазначеного терміну вони не знали про те, що їм було надіслано судове рішення про вчинення правопорушення. Наслідком цього ставало те, що суд не міг розглянути по суті пропозиції [про поновлення строку на оскарження], подані з порушенням встановленого законом строку (суди відхиляли такі пропозиції як несвоєчасні). ...
42. На думку Конституційного Суду, тримісячний строк, передбачений статтею 94 Закону, не забезпечує обвинуваченому ефективний доступ до суду, якщо він/вона бажає оскаржити презумпцію доставка поштовими службами відповідно до статті 75 Закону. Існуючий строк у три місяці з моменту винесення рішення суду про проступок практично ставить під питання можливість спростування презумпції, зазначеної у статті 75 Закону. Засіб правового захисту стає «неефективним», якщо обвинувачений протягом трьох місяців не «дізнався» про рішення суду про проступок і не скористався засобом правового захисту ... Таке положення справ є надмірним тягарем для обвинуваченого порівняно з суспільним інтересом, досягнення якого переслідується (стягнення з обвинуваченого накладеного штрафу, відшкодувати завданої ним шкоди). Оскаржене положення не встановлює справедливого балансу між суспільним інтересом та вимогою захисту основних прав особи. Отже, порушується принцип пропорційності.
......
44. З огляду на все вищезазначене, Конституційний Суд вважає, що положення статті 75 Закону .... не сумісне з Конституцією Боснії та Герцеговини та статтею 6 Конвенції: з тієї причини, що це може призвести до втрати права на доступ до суду.

Постанова Конституційного Суду Молдови від 17.12.2020

14. Применимые положения Исполнительного кодекса, принятого Законом № 443 от 24 декабря 2004 года:
Статья 67. Направление и вручение актов судебного исполнителя
(2) В случае отсутствия адресата–физического лица документы, указанные в части (1) настоящей статьи, вручаются для передачи кому-либо из взрослых членов его семьи, родственникам, свойственникам или лицу, проживающему с адресатом, должностному лицу примэрии или председателю ассоциации жильцов по месту жительства адресата. Лицо, принявшее документы, несет ответственность за немедленную передачу или сообщение их адресату, а также за причинение ущерба
несообщением или запоздалым сообщением документа. Документ считается врученным адресату со дня, указанного в уведомлении о получении.
(7) Сроки обжалования исчисляются со дня, указанного в уведомлении о получении, в подтверждении о передаче документа или в протоколе о вручении его лицам, указанным в частях (2) и (3) настоящей статьи, или со дня сообщения акта в порядке, установленном в части (4) настоящей статьи».
.........
55. Конституционный суд подчеркивает, что исполнение судебных решений является неотъемлемой частью судебного процесса, а определение порядка проведения исполнительного производства относится к исключительным прерогативам законодателя, который вправе установить для особых ситуаций специальные правила судебной процедуры (ПКС № 1 от 15 января 2013 года, § 71; ПКС № 22 от 8 октября 2019 года, § 41).
57. В связи с этим, ч. (2) статьи 23 Конституции требует принятия законодателем законов, соответствующих четырем критериям качества: доступность, предсказуемость, ясность и наличие надлежащих гарантий от произвола (см. Kruslin против Франции, 24 апреля 1990 года, § 30).
58. Требование доступности подразумевает, что заинтересованные лица могут ознакомиться с положениями закона. В частности, доступность закона означает его опубликование в Официальном Мониторе Республики Молдова, в соответствии с положениями статьи 76 Конституции. Каждый должен иметь возможность получить информацию о правовых нормах, применимых по конкретному делу (Хлюстов против России, 11 июля 2013 года, § 68). Конституционный суд заключает, что оспариваемые нормы доступны заинтересованным лицам, поскольку они опубликованы в Официальном Мониторе Республики Молдова № 34-35 от 3 марта 2005 года и повторно опубликованы в № 214-220 от 5 ноября 2010 года.

59. В свою очередь, условие предсказуемости закона считается выполненным, когда дает лицу возможность, при использовании в случае необходимости соответствующей юридической помощи, предусмотреть, в разумной для обстоятельств дела мере, последствия, к которым могут привести определенные действия (Gestur Jónsson и Ragnar Halldór Hall против Исландии, 30 октября 2018 года, § 88; Berardi и Mularoni против Сан Марино, 10 января 2019 года, § 40).
....
61. В этом контексте, статья 67 Исполнительного кодекса регулирует правовой порядок направления и вручения актов судебного исполнителя. Положения ч. (1) статьи 67 предусматривают, что акты судебного исполнителя доставляются непосредственно адресату предусмотренными законом способами (которые должны обеспечивать передачу содержащегося в акте текста и подтверждать его получение), и только потом, в случае отсутствия адресата – физического лица, вступает в действие норма части (2). В последнем случае, если адресат отсутствует, акты судебного исполнителя вручаются для передачи лицу, проживающему с адресатом (взрослым членам его семьи, родственникам, свойственникам), или должностному лицу примэрии, председателю ассоциации жильцов по месту жительства адресата. Лицо, принявшее документы, несет ответственность за немедленную передачу или сообщение их адресату, а также за причинение ущерба несообщением или запоздалым сообщением документа. Документ считается врученным адресату со дня, указанного в уведомлении о получении. В случае, если вручение акта судебного исполнителя адресату или лицам, указанным в части (2) статьи 67, оказалось невозможным, акт сообщается путем опубликования его в Официальном мониторе Республики Молдова (статья 67 ч. (4) Исполнительного кодекса).
62. Следовательно, выбор законодателя в способе сообщения актов судебного исполнителя, в случае невозможности их личного вручения должнику, является достаточно ясным и предсказуемым.
63. Подобный способ извещения содержится и в законах других европейских государств (см. выше §§ 15-20). Обязательство передачи документов, полученных от судебного исполнителя, которым наделены лица, указанные в части (2) статьи 67 Исполнительного кодекса, вытекает из того, что эти лица находятся в более близких отношениях с адресатом, в сравнении с судебным исполнителем, чтобы знать его положение, место нахождения и, по возможности, могут передать касающиеся его документы.
64. Кроме того, данный способ сообщения документов основан на общей обязанности всех физических и юридических лиц, предусмотренной статьей 120 Конституции, уважать принятое судом решение и способствовать его выполнению. Только когда достоверно установлено, что указанный в акте адресат отсутствует, предпринимаются альтернативные меры сообщения актов судебного исполнителя, которые применяются постепенно. Законодатель установил ряд способов для сообщения соответствующего акта с тем, чтобы обеспечить выполнение всех необходимых мер для соблюдения прав и интересов адресата.
.......
69. Кроме того, участник исполнительного производства, на основании ч. (2) статьи 162 Исполнительного кодекса, может быть восстановлен в сроке обжалования в порядке, предусмотренном Гражданским процессуальным кодексом. Статья 116 Гражданского процессуального кодекса предусматривает, что лица, которые по обоснованным причинам пропустили срок выполнения процессуального действия, могут быть восстановлены в сроке судебной инстанцией (часть (1)). Более того, судебное определение об отказе в восстановлении пропущенного срока может быть обжаловано в кассационном порядке, а определение о восстановлении срока не подлежит кассационному обжалованию (часть (5)).
70. Конституционный суд отмечает, что Исполнительный кодекс содержит достаточные гарантии от возможного произвольного применения оспариваемых положений.
71. Конституционный суд заключает, что оспариваемые положения статьи 67 Исполнительного кодекса не ограничивают свободный доступ к правосудию, отвечают требованиям качества и соответствуют статьям 20 и 23 Конституции.

Рішення Конституційного Суду Сербії від 23.05.2013

Оскаржуваною статтею 23 Закону про експропріацію (вилучення майна в суспільних інтересах - прим.) передбачено, що рішення Уряду [щодо експропріації] публікується в "Офіційному віснику Сербії" і вважається доставленим в день публікації; скарги на рішення можуть бути подані в компетентний суд протягом 30 днів з дня його прийняття та публікації в "Офіційному віснику Сербії".
Конституційний Суд зазначив:
"У теорії права переважає думка, що доставка кореспонденції шляхом публічного оголошення (дошка оголошень, офіційні газети, засоби масової інформації) повинна обмежуватися лише адміністративними процедурами, ініційованими на вимогу сторони, а в тих, які ініціюються ex officio (тобто органом влади - прим.), лише у випадку, коли [зацікавлена] сторона брала участь у процедурі. Однак у ... цій справі ці дві умови, на думку Конституційного Суду, не були виконані, оскільки власник нерухомого майна не ініціює процедуру експропріації і якщо рішення Уряду [за спірним законом] вважається доставленим сторонам розгляду в день його публікації в "Офіційному віснику", то власник нерухомого майна виявляється в ситуації, коли він не знає, що процедура визначення суспільних інтересів проводиться компетентним органом....
.......
Зважаючи на те, що ... порушено пропорційність у захисті інтересів сторін процесу [експропріації] на шкоду одній стороні процесу - власнику нерухомого майна.... Крім того, Конституційний суд вказує на той факт, що з огляду на те, що власниками нерухомого майна є в основному фізичні особи, майже регулярно трапляється, що ці особи не можуть отримати копію "Офіційного вісника Сербії", враховуючи спосіб його дистрибуції, а тому вони практично ніколи не дізнаються про рішення Уряду в цій сфері доти, доки компетентний адміністративний орган не ухвалить остаточне рішення про експропріацію їхнього нерухомого майна.
.......
На підставі всього викладеного Конституційний Суд дійшов висновку, що оспорюване положення Закону ... не відповідає положенням Конституції... Конституційний Суд також дійшов висновку, що встановлений спосіб доведення до відома рішення Уряду, не відповідає статті 13 Конвенції про захист прав людини та основних свобод..."

Рішення Суду справедливості Європейського Союзу (Суд загальної юрисдикції ) від 03.03.2021

23. Парламент вважає позов неприйнятним, оскільки він поданий несвоєчасно. Зазначає, що повідомив заявника про оскаржуване рішення рекомендованим листом із повідомленням про вручення 25 липня 2018 року поштова служба доставила цей лист на домашню адресу заявника в Брюсселі і через його відсутність залишила повідомлення про спробу доставки. Оскільки заявник не отримав цей лист до закінчення встановленого законом терміну зберігання, строк для оскарження почав відраховуватися з цієї дати (дати закінчення зберігання листа на пошті - прим.).
24. Заявник заперечує і зазначає, що ознайомився з оскаржуваним рішенням лише після надіслання йому його парламентом електронною поштою 28 серпня 2018 року. Він стверджує, що, оскільки строк на подання позову почав перебіг з цієї дати, позов поданий вчасно.
...
32. Важливо нагадати, що згідно з ... Договором про Європейський Союз датою, яка береться до уваги для визначення перебігу строку, встановленого для подання позову, є дата повідомлення про відповідний акт. Рішення вважається належним чином доведеним до відома особи, якщо воно надіслано особі, якій воно адресоване, і останній надано можливість з ним ознайомитися. Що стосується останньої умови, Суд вважає, що вона виконана, коли особа, якій адресовано рішення, мала можливість ознайомитися зі змістом цього рішення та підставами, на яких воно ґрунтується.
...
37. Суд справедливості Європейського Союзу у справі T‑615/15 скасував рішення Суду загальної юрисдикції, яким позов ... було відхилено через пропуск строку на його подання. Зокрема Суд справедливості Європейського Союзу відхилив довід в тім, що строк на подання позову слід було рахувати після невдалої спроби вручення рекомендованого листа і за спливом строку на зберігання листа поштовими службами Бельгії.
38. В цьому рішенні Суд справедливості Європейського Союзу зазначив, що рішення [органу] вважається врученим належним чином відповідно до Договору про Європейський Союз за умови, що воно доведено до відома особі, якій воно адресоване, а остання має можливість ознайомитися з ним. Він зазначив, що ... в Договорі закріплено принцип правової визначеності, з якого випливає, що права та обов’язки, що випливають з індивідуального адміністративного акта, не можуть бути використані проти адресата цього акта до тих пір, поки цей акт не був належним чином доведений до його відома. ...
...
48. У цій справі презумпція обізнаності, на яку посилається парламент, не ґрунтується на жодному положенні законодавства Європейського Союзу...
...
52. Тому Парламент не може стверджувати, що рішення вважається таким, що доведено до відома заявника, після закінчення терміну зберігання рекомендованого листа, надісланого на його домашню адресу.

Рішення Європейського суду по державній службі від 14.01.2014

44. Доказом того, що одержувач рішення не лише "отримав" його, а й зміг ефективно ознайомитись з ним, можуть бути різні обставини. У цьому відношенні Установа не може припускати, що повідомлення за допомогою електронних засобів, в даному випадку електронний лист, дійде до одержувача, з самого лише факту фізичної його присутності на своєму робочому місці. Справді, така обставина сама по собі не дозволяє з достатньою впевненістю зробити висновок про те, що заінтересована особа дійсно могла дізнатися про рішення. З іншого боку, така презумпція може зберігатися, коли заінтересована Установа спирається на дока які вказують на те, що одержувач отримав електронний лист на свою службову адресу електронної пошти і що він, ймовірно, міг відкрити його і, таким чином, належним чином дізнатися через гіперпосилання про рішення, про існування якого було повідомлено таким чином електронною поштою.
45. У цій справі заявник сам визнав, що під час відпустки він приходив на роботу і мав можливість перевірити свою службову електронну скриньку...
46. Як визнає сам заявник, він здійснював сортування електронних листів на своїй пошті. Згідно з його заявами, він прочитав і відповів на два інші електронні листи. З цього слідує, що він за своєю ініціативою не поцікавився змістом спірного електронного листа (вручення якого оспорюється у цій справі - прим.).
...
48. Враховуючи ці міркування слід вважати, що заявник був ознайомлений зі спірним листом тією ж датою, коли він прочитав інші направлені йому електронні листи та відправляв свої листи.

.
.
Дивіться також: Щодо конституційності обов’язкового використання електронної пошти (Конституційний Суд Вірменії)

Читайте також
0 коментарiв
Для того, щоб залишати коментарi, необхiдно увiйти в профiль